MiniUniverset

MiniUniverset er navnet på vores afdeling for 0. og 1. årgang. Vi har udviklet den med henblik på at skabe et helt særligt indskolingsforløb, som vi mener understøtter den bedst mulige start på skolelivet for alle vores børn.

MiniUniverset er opstået ud af et ønske om at udvide skolestarten til et to-årigt forløb for at give børnene de bedste betingelser for at komme godt og trygt i gang med deres skoleliv. Som et unikt tiltag i kommunen har vi derfor valgt, at børnene skal have den samme klasselærer gennem de første to år. Det betyder, at børnene ikke oplever et skift mellem 0. og 1. årgang. Vi er overbeviste om, at dette tiltag styrker den gode skolestart for både børn og forældre. Det store kendskab til børnene og de vigtige relationer fastholdes i to år, så vi har god tid til at lade børnene lande i skoleverdenen og udvikle et godt fundament for deres videre skolegang. 

Alle elever skal opleve glæden ved at føle sig som en værdifuld del af det sociale og faglige fællesskab i MiniUniverset. Der er derfor et stort fokus på at skabe gode børnefællesskaber og læringsmiljøer, der er kendetegnede tryghed, trivsel og motivation for læring. 

Alle elever skal udvikle et stærkt fundament fagligt, socialt og personligt i løbet af deres to år i MiniUniverset. Når de afslutter deres to-årige forløb i Miniuniverset, skal de derfor have udviklet nogle fundamentale personlige, sociale og faglige kompetencer, som skal danne grundlag for en god videre skolegang i et stærkt børnefællesskab. 

Vi ser det som en vigtig opgave, at tilbyde en tryg skolestart. Børnene skal opleve MiniUniverset som et sammenhængende 2-årigt skolestartsforløb, der er kendetegnet ved: 

 • At de fra start får gode og tætte relationer til de voksne, som skal være mest omkring dem i de første to år.    
 • At de er en del af et trygt børne- og læringsfællesskab, hvor social trivsel og etableringen af et godt læringsmiljø vægtes højt. Det er også vigtigt, at pauserne opleves som trygge og gode. 
 • At de løbende bliver udfordret inden for zonen for nærmeste udvikling personligt, socialt og fagligt. De nærmeste professionelle ved alle sammen, hvordan de møder barnet bedst og understøtter dets læring.

Som forældre skal man opleve kontinuitet og sammenhæng i skole/hjem-samarbejdet i MiniUniverset. Dette er kendetegnet ved: 

 • At man som forældre oplever, at der er et gensidigt kendskab til de børnehaveklasseledere, pædagoger og lærere, der er omkring ens barn. 
 • At man som forældre oplever, at der hurtigt bliver opbygget et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde, som kommer barnet til gode. 
 • At man som forældre oplever, at de gode tiltag med mere, der kommer ud at samarbejdet, fastholdes og videreudvikles gennem hele det to-årige forløb i MiniUniverset.      
Læringssyn, differentiering og holddeling i Miniuniverset 
 • I MiniUniverset skal alle børn opleve motivation til at lære. Vi efterstræber derfor at have en legende og eksperimenterende tilgang til læring, hvor der er lav indstigning, så alle kan deltage, og højt til loftet, så alle bliver udfordrede. Det tilstræbes at forløbene er tværfaglige/projektbaserede, når det kan lade sig gøre, så børnene oplever mulighed for fordybelse uden skift. Børnenes perspektiv inddrages, når det giver pædagogisk og didaktisk mening i forhold til at styrke børnenes motivation, dannelse, læring og trivsel.  
 • Alle forløb i Miniuniverset har fokus på elevernes læring inden for både det faglige, sociale og personlige. Dette sikres gennem fælles årsplaner understøttet af en vis mængde fælles forberedelse til lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger til at udvikle og evaluere læringsforløb. 
 • Holddeling skal bruges som et væsentligt værktøj til differentiering inden for både faglig, social og personlig læring. Holddelingen skal også sikre stærke børnefællesskaber, der rækker ud over klassen. Der kan holddeles på tværs af hele Miniuniverset, og der kan holddeles på årgangen. Selvfølgelig altid med barnets behov in mente.  
 • Fagligt har vi et stærkt fokus på dansk og matematik. 
 • Guided Reading (GR) skal være medvirkende til at gøre børnene til sikre læsere. GR læses minimum tre dage om ugen. I GR holddeles børnene efter niveau. Én dag om ugen prioriteres ekstra ressourcer til sproglig udvikling.  
Struktur 

I MiniUniverset er der én fuldtids børnehaveklasseleder/lærer + én primærpædagog tilknyttet hver klasse, som har et tæt samarbejde. Som børnehaveklasseleder/lærer følger man klassen gennem de første to år. 

Vi fokuserer på at skabe gode betingelser for samarbejdet mellem pædagoger, lærere og børnehaveklasseledere. Herunder mulighed for tid til fælles forberedelse og refleksion. 

I MiniUniverset vil der også være andre lærere tilknyttet, som så vidt muligt er tiltænkt at skulle arbejde videre med børnene, når de kommer op i børnemiljøet (2. - 5. klasse). Der er altså også et stærkt fokus på en god og tryg overgang til børnemiljøet. 

Derudover vil der være pædagoger fra Bakkehuset med i overgangen fra førskole til skole fra skolestart og flere uger frem. Dette styrker den gode og trygge opstart i MiniUniverset.

Lyngholmskolen05

Guided Reading

Da vi har erfaret, at vores elever møder skolen med meget forskellige forudsætninger for at lære at læse, og vi ønsker progression i vores læseresultater, har vi prioriteret ekstra ressourcer til 0. og 1. årgang, der skal give bedre muligheder for holddeling i og omkring læseundervisningen. Vores ambition har været at give alle elever på disse årgange en daglig læsestund, hvor de arbejder med en bog, der passer til deres niveau, og i et fællesskab med andre på samme læseniveau. Konkret betyder det, at eleverne bliver delt i grupper på ca. 6 elever på tværs af årgangen og i nogen grad på tværs af 0. og 1. årgang. Gruppen arbejder sammen med en voksen om den samme bog. Systemet, som denne undervisning er bygget op omkring, hedder Guided Reading, og formålet er at styrke elevernes læsestrategier, så de både får læsetræning, men samtidig bliver bedre til at hjælp sig selv videre i læseprocessen. 

Ved at eleverne mødes i grupper på tværs af klasser og årgange, forøges sandsynligheden for, at alle elever føler sig som en del af et succesfuldt fagligt fællesskab - ikke kun i egen klasse, men også på årgangen og i miniuniverset. Denne holddeling på tværs har også fremmet nye venskaber i klasserne, på årgangene og i miniuniverset. At eleverne føler sig som en del af andre faglige- og sociale fællesskaber stiller dem fremover i en mindre sårbar situation.  

Del: