• 2017
 • 2018
 • 2019

  Årsberetning 2018/2019

   

  • Dette er den første beretning fra den nye bestyrelse
  • Vi har fået en velfungerende bestyrelse, med stort engagement
  • Vi ser frem til bestyrelsesarbejdet, og er kommet godt i gang. Vi har til dato afholdt 8 ½ møder. (det halve er et kort møde vi holdte lige før dette forældremøde.)

   

  • Vores opgave er fastsættelse af principper og tilsyn med skolens virksomhed.

   

  • principper, så har vi taget udgangspunkt i de principper, som tidligere bestyrelser har vedtaget.
  • Vi har drøftet hvilke principper, vi mangler
  • Og vi har kigget i folkeskoleloven, for at sikre os, at vi har taget stilling til alle de principper, som det forventes af os.

   

  • Det første princip vi har kastet os over at udarbejde, er princippet for brug af elektroniske enheder på skolen.
  • Vores børns brug af mobiltelefoner, tablets og computere, er nok kommet for at blive, men vi fandt det vigtigt, at vi på skolen fastsatte nogle principper for, hvor meget de elektroniske dimser skal fylde i skoledagen.
  • Dette princip vil Katrine og Chris fra bestyrelsen præsentere efter denne beretning.

   

  • Aktuelt arbejder vi med princip for klassedannelse, ligesom vi skal i gang med principper for samarbejde og kommunikation mellem skole og hjem. Det sidste princip vil vi gerne have på plads, inden vi skal gå fra Forældreintra til det nye Aula hen over sommeren.

   

  • Vores anden store opgave, er at føre tilsyn med skolens virksomhed. Vi har siden bestyrelsen trådte til, gennemført to egentlige tilsyn.

   

  • Det første handlede om elevernes resultater ved folkeskoleafgangseksamen (ja, det hedder det faktisk nu).
  • Bestyrelsen fik en god drøftelse af hvor eleverne havde klaret sig bedre end tidligere. Eksempelvis læsning, men også hvor der var udfordringer, hvor vi kunne se, at eleverne havde udfordringer med den skriftlige naturfagsprøve.
  • Det førte til en god drøftelse om hvad vi lægger vægt på.
  • Det var min oplevelse at bestyrelsen og ledelsen er helt enige. Vi skal selvfølgelig sørge for at eleverne bliver så dygtige som muligt.
  • Bestyrelsen har derfor været optaget af at spørge ind til hvad ledelsen så i resultaterne, og hvad, der kan læres af resultaterne. Herunder hvad der skal gøres anderledes.

   

  • Vores andet tilsyn handlede om elevernes trivsel.
  • Årligt bliver eleverne spurgt til hvordan de har det med at gå i skole.
  • Det var positivt at se, at eleverne faktisk trives godt på Lyngholmskolen. Resultaterne ligger offentligt tilgængeligt på undervisningsministeriets hjemmeside.
  • Det er opløftende at se, at der er meget lidt mobning på tværs af skolen, og at eleverne er blevet gladere end tidligere i pauserne.
  • De opmærksomhedspunkter, som vi tog med ud af tilsynet, handler om fokus på larm i timerne, tilrettelæggelse af undervisningen i 4. til 9. klasse, så eleverne finder den mere inspirerende, herunder hvordan eleverne oplever at blive mere inddraget i undervisningen, og sidst men ikke mindst, at der skal være opmærksomhed på toiletterne.
  • Undersøgelsen viste også, at der er en lille gruppe elever, der har svaret, at de ofte har ondt i hovedet. Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at sætte et nysgerrigt fokus på dette problem.

   

  • Udover principper og tilsyn, har vi også haft et vågent øje på skolens økonomi.
  • Der må man jo bare sige, at der er begrænsede ressourcer til rådighed. Med kommunalbudgettet for 2019, så vi også en række besparelser, som vi kommer til at mærke.
  • (Den pædagogisk-psykologisk-rådgivning) PPR-medarbejderne i kommunen flyttes ud på skolerne, og skal i fremtiden referere til skolelederen. Dermed sparer man en ledelsesfunktion.
  • Indeholdte budgettet besparelser på ledelse på tværs af kommunen.
  • Og sidst men ikke mindst, har kommunen besluttet at forsøge at styrke inklussion på skolerne.
  • Den økonomiske ramme, er jo i stor udstrækning en præmis for skolernes arbejde, som vi har meget begrænset indflydelse på. Vi er ikke med til at bestemme den økonomiske ramme, men må forsøge at få det bedste ud af de ressourcer vi får.
  • Når det er sagt, så har vi på tværs af skolebestyrelserne udfordret udvalget for skole og ungdomsuddannelse på de vedtagne besparelser.
  • Her på skolen har ledelsen tilpasset organisationen og har holdt bestyrelsen orienteret om de beslutninger der er truffet. For bestyrelsen har det været en målsætning, at besparelserne skal have så ringe indflydelse på børnenes skoledag som muligt.

   

  • Nu vi taler om skolen som organisation.
  • I november 2018 overtog vores skoleleder, Pia, ledelsen af det der hedder Furesø-skolen.
  • Furesø-skolen er et tilbud til elever, som har behov for et andet eller supplerende tilbud til deres skolegang. Furesø-skolen flytter i sommeren 2019 til nye lokaler i det vi tidligere kaldte Tivolihuset.
  • Det er planen, at Furesø-skolen fortsætter som en selvstændig afdeling. Men det er positivt, at vi kan tilbyde eleverne nogle bedre rammer i Tivolihuset. Samtidig følger der et dygtigt personale med, som vil kunne spare med de øvrige lærer på Lyngholmskolen.

   

  • Udover budgettet, så er folkeskolen jo også et politisk emne, som fylder meget i landspolitik. I januar blev der indgået en aftale om justering af reformen fra 2013. To ting har vi særligt forholdt os til i bestyrelsen.
  • Ændringerne har lagt op til, at der kan indføres kortere skoledage. Ved lov er skoledagen blevet kortere i 0. til 3. klasse, og fra 4. til 9. klasse kan skolebestyrelserne søge om, at forkorte skoledagen med op til to timer om ugen.
  • Det har vi valgt at gøre for det kommende skoleår, for alle klassetrin fra 4. til 9. klasse, for dermed at frigøre nogle ressourcer til at sætte to lærere på undervisningen i de enkelte klasser.
  • Ændringen betød også, at der bliver flyttet rundt på nogle timer på de forskellige klassetrin. Det betyder bl.a. mere idræt i udskolingen og lidt flere timer til 2. fremmedsprog i 5. klasse. Ledelsen foreslog, at vi allerede nu begynder at indarbejde ændringerne, selvom de ændret fagtimer først bliver lov i 2020. Det mener vi i bestyrelsen er en god ide.

   

  • Vi har også haft et par episoder på skolen, som vi i bestyrelsen har skulle forholde os til.

   

  • I november havde vi en oplevelse på skolen, som bedst kan betegnes som et lynnedslag.
  • En psykisk syg mand, havde fundet vej til skolen, og havde overfaldt et par elever i en pause.
  • Eleverne fik selv fat i personalet, som hurtigt greb ind, og politiet blev tilkaldt.
  • En elev blev kørt til skadestuen, og de berørte klasser blev tilbudt krisehjælp. De øvrige klasser fik mulighed for at få svar på deres spørgsmål, så der ikke opstod rygter.

   

  • En anden situation, som vi har oplevet var en mindre brænd på skolen. Igen greb personalet hurtigt og rigtigt ind.

   

  • De to episoder førte til en drøftelse i bestyrelsen om skolens beredskabsplan, som bl.a. handlede om at lære af erfaringerne og sikre, at planen bliver tilpasset efter erfaringerne.

   

  • Det er episoder, som vi meget gerne vil undgå så vidt muligt.
  • Det fører mig til et andet emne, som vi er meget opmærksomme på i bestyrelsen. Og det er et emne, hvor de eneste vi kan bede om hjælp er jer andre forældre.
  • Trafikken, særligt ved indskolingen, er simpelthen uacceptabel. I bestyrelsen er vi direkte bange for, at en af eleverne en dag, vil blive ramt af en bil.
  • Den tidligere bestyrelse gennemførte en trafikkampagne, og vi har drøftet erfaringerne i bestyrelsen. Desværre har den ikke haft den effekt, som man kunne håbe. Der er stadig problemer.
  • Ledelsen har henvendt sig til kommunen og til politiet. Politiet har lovet, at være ekstra opmærksomme omkring skolen.
  • Men helt ærligt. Det nemmeste, er at vi forældre bliver bedre til at aflevere ordentligt.
  • Et forslag kunne være at aflevere ved ”rundkørselsen” i den modsatte ende af skolen. En anden mulighed er at overveje andre transportformer. Og hvis man er tvunget til at aflevere i bil, på være opmærksom på, at det sker på en lovlig måde, hvor de andre elever kan komme sikkert frem og tilbage, og hvor flugtveje ikke er spærret.
  • Trafiksituationen er et emne, som bestyrelsen er meget optaget af, og vi vil fortsætte med at sætte fokus på problemet overfor kommunen og jer forældre, så vi kan sikre, at alle elever kommer sikkert i skole.

   

  • I bestyrelsen ser vi frem til det kommende år.
  • Vi glæder os, ligesom personalet, til at kunne byde velkommen til en ny årgang elever. Og her kan vi glæde os over, at hvor vi sidste år oplevede et dyk i andelen af elever fra distriktet, der valgte Lyngholmsskolen, så er der nu rettet op på den udvikling.
  • Vi glæder os til at kunne sende et hold 9. klasseelever videre på deres uddannelsesvej, og vi håber, at det vil gå dem godt til eksamen og med hvad de kaster sig over derefter.
  • Vi kommer også til at skulle drøfte nye skoledistrikter og hvordan arbejdet fordeles og løftes af kommunens skoler. Det er et arbejde vi går ind i med rank ryg.
  • Endeligt skal vi fortsætte arbejdet med principper og tilsyn.
  • Vores fokus vil være at bidrage til, at Lyngholmskolen er en skole, hvor vi altid bliver bedre til at give børnene den bedste skolegang.

   

  • Det var ordene for denne gang. Hvis I har spørgsmål, så sig endelig til.
  • Bestyrelsen kan findes på skolens hjemmeside, men jeg vil bede de øvrige bestyrelsesmedlemmer om at rejse sig, så I kan få et ansigt på dem.
Del: